Kiwassa ay isang lugar na saan ang lahat ay magkakasama.

Inaanyayahan kayong lahat sa Kiwassa. Ang Kiwassa Neighbourhood House ay isang lugar para sa lahat anuman ang edad, kultura at katayuan sa pamumuhay para makihalubilo at makahanap ng bagong kaibigan at para makilahok sa

iba’t-ibang programa sa kumonidad.

Kami ay isang hindi pangkalakal na organisasyon nagaalok nang malawak, walang bayad o abot-kayang na programa para sa mga bata, kabataan, kapamilya at katandaan. Ito ay may kasama ring iba’t-ibang programa na tumutugon para sa mga bagonf dating sa Canada.

Meron din kaming iba’t-ibang oportunidad para sa mga taong gustong kusang makapaglingkod sa mga programa. Ito ay isang malaking bahagi sa pakikipagkilala sa isa’t-isa, mapaunlad ang kanilang kaalaman at kakayahan at maging bahagi nitong kahangahangang kumonidad.

Ang mga empleado ng Kiwassa ay dalubhasa sa mga iba’t-ibang wika.

Para sa mga katanungan, tawagan lang:

Reception (Tagalog) Christina Jarlos 604.254.5401. ext 201

Settlement Sesion. Ang mga bagong dating na maganak ay maaring matutu sa pamumuhay sa Canada, kalusugan, kaalaman sa komunidad, iba’t-ibang programa ng gubyerno, paghahanap ng trabaho, paraan para makapasok sa eskuwelahan, pagaaruga nang pamilya sa Canada at marami pang iba. Itong mga pagsasanany ay bukas mula sa aming mga empleado na tumutulong sa mga bagong dating upang matutong makibahagi sa kanilang bagong lipunan.

Isahang Suporta. Ang mga empleado ng Kiwassa ay maaring magsalin, magpawalinag, magbigay ng kaalaman o magbigay nang malawak na usapin at pangangailangan ng mga bagong dating.  Sila din ang maaring makatulong sa kanila para makahalubilo sa isa’t-isa, makibahagi sa komunidad at matutong maghanap nang kabuhayan.

Programa ng mga aalagaing bata. Kiwassa ay naghahandog nang katangitangi at lisensiyadong pangangalaga sa mga bata na may edad mula sa 0-5 at 5-12 taong gulang. Meron din programa para sa mga batang 3-5 taong gulang na bago pumasok sa eskuwelahan. Para sa karagdagang impormasyon, makipagugnay sa mga kawani nang programang ito.

Programa ng mga bata. Kiwassa Neighbourhhod House ay naghahandog nang programa ukol sa iba’t-ibang lahi para sa kabataan at kapamilya. Maaring magtanong ukol sa programang pangpamilya na may anak na ang edad ay 0-6 taong gulang, programa para sa mga batang matapos galing sa eskuwelahan. Meron din katangitanging Gawain para sa mga magaaral at kapamilya.

Programa ng kabataan. Ang mga kabataan ay maaring magpunta sa mga programa para sa kanila pagkatapos nang kanilang eskuwela para makipagkaibigan, makakuha ng tulong sa kanilang araling bahay at kaalaman. Ang mga bagong dating na kabataan ay maaring makakuha nang suporta sa mga kaedad nila at makakuha rin nang pangunahing pagsasanay mula sa Cultural Buddy Program.

Programa ng kapamalya. Iba-iba ang mga pamilya kaya ganoon din ang aming mga programa na sumusuporta sa mga magulang at pamilya. Dumalo kayo sa aming mga pantas aral para sa mga magulang, grupong sumusuporta at mga masasayang aktibidad na pang pamilya. Kumuha nang mga impormasyon tungkol sa mga kayamanang kaisipan dito sa ating komunidad at maki-pagusap sa aming mga empleyadong pamayanan.

Programa ng may sapat na gulang. Ang Kiwassa ay isang maingat at nakalulugod na lugar para sa lahat na nais makihalubilo sa mga kasamahan, naghahanap nang mga taga-pagpayo, pagsasanay, kayamanang kaisipan at impormasyon. Maaari kayong sumali sa mga klase, habang nakikipag-salo sa kapihan at magbigay pugay sa ating komunidad.

Programa ng nakakatanda. Iginagalang naming ang mga nakakatanda sa amin. Ang mga nakakatandang programa ay pinapangunahan din nang mga nakakatanda na ditto na naninirahan. Halina at makipagkilala sa ibang mga nakakatanda, makibahagi nang mga kuwento, magprisinta, matuto nang salitang ingles at panatilihin ang inyong kalusugan mula sa masustansyang pagkain, paghehersisyo at masasayang pasyalan.

Programa ng pagkain. Ang mga kasapi sa komunidad ay pumupunta sa Kiwassa para makatikim nang pang araw-araw na masustansyang mirienda at pananghalian para sa mga kabataan, magulang, nakakatanda at mga pamilya. Meron din kaming programang pagluluto, salu-salong hapunan, pang-linguhang pag-aambag ng mga pagkaing delata para sa mga mahihirap na pamilya at libreng kape sa aming lugar nang pagsasalubong.

Pabahay. Ang Kiwassa ay namamahala ng dalawang malalaking bahayan na nagaalok ng mababang rentahan para sa ating komunidad. Meron kaming mga aplikasyon para sa mga pabahay at kaalaman tungkol sa mga programang pabahay sa ating komunidad.

Programa ng pagsimuno sa komunidad. Nagagalak kaming ibahagi sa inyo ang mga impormasyon ukol sa mga pagpapasimuno ng mga residente at ibat-ibang grupo sa ating komunidad. Kung meron kayong nais na ipamahagi, ipaalam niyo lang po sa amin. Kung nais ninyong magprisinta, tawagan niyo ang mga empleyadong pamayanan.

Meron ba kayong mga kaisipan para sa pagpapalawak, pagpapalakas at pagpapatibay nang ating samahan sa kimunidad? Kung meron, pag-aralan ninyong mag-apply ng isang maliit na kahaggang kalooban. Ang grupo na may bilang mula sa dalawang residente o pataas ay maaaring mag-apply para sa $500 para isakatuparan ang inyong naisipan.