Giới thiệu về Kiwassa Neighbourhood House
Kiwassa đã được phát triển cộng đồng hơn 60 năm ở Đông Vancouver, cung cấp một loạt các chương trình miễn phí hoặc chi phí thấp, nguồn lực và cơ hội cho trẻ em, thanh niên, gia đình, người lớn và người già trong thị trấn của chúng tôi.
Kiwassa thúc đẩy phát triển cá nhân, xã hội và cộng đồng. Kiwassa là một nơi thu thập cho hàng xóm của tất cả các lứa tuổi, nền văn hóa và tầng lớp xã hội để đáp ứng mỗi khác và được tham gia trong cộng đồng.

Dịch vụ giúp đở định cư miển phí

Bạn mới đến Canada phải không?
Chúng tôi có thể giúp đỡ!
Kiwassa Neighbourhood House có những dịch vụ
cho những người mới nhập cư và gia đình của họ,
giúp đở tiềm hiểu, truy cập vào hệ thống xã hội và
kinh tế của tỉnh British Columbia và hỗ trợ thành
công để thích nghi với cuộc sống mới ở Canada.

Chưỏng Trình Giúp Đỡ Định Cư Dành Cho Cộng
Đồng Việt Nam:

•    Hướng dẫn, thông tin và giới thiệu những nỏi thích hợp
•    Giúp đở điền đỏn, xin giấy tờ bảo hiểm y tế, xin đi học, đổi mới thẽ xanh, vô quốc tịch
•    Giúp đở tìm việc, làm resume
•    Ngân hàng
•    Thông dịch
•    Những buổi hướng dẩn miễn phí về luật pháp, y tế
•    Chương trình hổ trợ cho cao niên

Dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho người Việt Nam.
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Ana Vu:
Tel: 604-254-5401 ext. 252
Email: anavu@kiwassa.ca